از پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی، محل زندگی بزرگترین جمعیت کرگدنهای وحشی، تا پالوکوین، محل زندگی تحت تعقیبترین چهره در قاچاق شاخ کرگدن، پنج ساعت با اتومبیل راه بود؛ یک میلیونرِ متصدی برنامههای گردشگری حیاتوحش و عضو سابق پلیس آفریقای جنوبی به نام داوی خِرونِوالد.

برای ملاقات با خِرونِوالد، من و برنت استیرتن عکاس با دو اتومبیل از میان کوهستانی بادخیز و زیبا گذشتیم. اما شب از راه رسید، و در تاریکی بیرون شهر کسی روی خط وسط بزرگراه قیر پاشیده و آن را شعلهور کرده بود. ظاهرا نشان اعتراضی دیگر بود که در تنشهای اقتصادی و نژادی ریشه دارد و همچنان پس از گذشت دو دهه از خاتمهی آپارتاید، در آفریقای جنوبی شعلهور است. از کنار آتش عبور کردیم و حدود یک کیلومتر بعد با یک ترافیک و جادهی مسدودشده، مواجه شدیم. وسط جاده چیزی شبیه کاناپه را آتش زده بودند و شعلههای آتش تا ارتفاع سه متری زبانه میکشید. سنگهای بزرگ هر چهار لاین تردد را مسدود کرده بودند. برنت از اتومبیل پیاده شد و سنگهای خیلی بزرگی را که نمیشد از روی آنها تردد کرد، کنار زد. من هم مراقب بودم ناغافل به ما حمله نکنند. از پشت شانههای خاکی در دو سوی جاده افرادی که نمیتوانستیم آنها را ببینیم، بارانی از سنگ به سوی ما پرتاب کردند و ما بهسرعت از مهلکه گریختیم.

شب را در یک مهمانخانهی نمور کنار جادهای سپری کردیم، سپس مطابق دستورالعمل خرونِوالد در یک پمپبنزین منتظر یکی از افرادش، به نام لئون فان در مروِ، ماندیم. ۲۰ دقیقه در امتداد ملکی که بهدقت نردهکشی شده بود، پشت سر او پیش رفتیم، تا اینکه به دو ستون سنگی و یک دروازه رسیدیم. دروازه بهصورت خودکار باز شد. داوی خرونِوالد، دست به کمر، وسط راه ایستاده بود.

داستان داوی خرونِوالد، متهم به قاچاق شاخ کرگدن، و جان هیوم، مالک بزرگترین مزرعهی پرورش کرگدن در جهان، از این قرار است. این دو یکدیگر را خوب میشناسند و هدفی مشترک دارند؛ پایان دادن به ممنوعیت تجارت و فروش شاخ کرگدن در آفریقای جنوبی و در سطح بینالمللی. خرونِوالد در زمانی که درگیر یک دعوی حقوقی چندجانبه است، میپذیرد که با من و برنت ملاقات کند. این دعوی حقوقی میتواند به چند دهه زندانی شدن او منجر شود، یا روزنهای به فروش قانونی شاخ کرگدن در آفریقای جنوبی باز کند؛ روزنهای که میتواند به هموار کردن راه برای تجارت قانونی شاخ کرگدن در سطح بینالمللی کمک کند؛ امری که به عقیدهی مخالفان میتواند به نابودی کرگدنها منتهی شود.

شاخ رینوسروس ارزشمندترین جزء بازار کالاهای عجیب و غریب در سرتاسر جهان است؛ بازاری که در آن چیزهای عجیب و غریب طبیعت ارزشمند شمرده میشوند؛ چیزهایی مثل عاج فیل، آلت تناسلی ببر و دم زرافه. برخلاف شاخهای بسیاری از گونههای حیوانی ازجمله دامها، شاخ کرگدن از استخوان ساخته نشده است. شاخ کرگدن از کراتین ساخته شده است، پروتئینی که در مو و ناخن ما هم یافت میشود، و اگر شاخ کرگدن را کوتاه کنید، دوباره رشد میکند. اگرچه فروش شاخ کرگدن غیرقانونی است، در آفریقای جنوبی اگر مجوز داشته باشید میتوانید شاخ کرگدن را بِبُرید. هر یک یا دو سال پرورشدهندگان کرگدن در آفریقای جنوبی با تفنگهای دارتی به کرگدنها آرامبخش تزریق میکنند، از شاخ هر کرگدن تا دو کیلوگرم میبرند و همهی آنها را در صندوق امانات بانک و دیگر جاهای امن، به امید روزی که فروش شاخ قانونی شود، نگهداری میکنند.

طی دههی گذشته شکار کرگدن به شمار فاجعهباری رسیده است. در سال ۲۰۰۷ آفریقای جنوبی مرگ تنها ۱۳ کرگدن را گزارش کرد. در سال ۲۰۰۸ این تعداد به ۸۳ رأس رسید. سال گذشته این رقم به ۱۱۷۵ رسید. در پارک ملی کروگر، که محل سکونت تقریبا ۹۰۰۰ کرگدن است، شکارچیان هر روزه دو یا سه کرگدن را میکشند. کشتار فقط به آفریقا محدود نمیشود. در ماه آوریل، شکارچیان یک کرگدن تکشاخ بزرگ را به ضرب گلولهی یک اسلحهی کلاشنیکف در هندوستان در پارک ملی کازیرانگا از پای درآوردند. این اتفاق چند ساعت پس از اینکه دوک و دوشس کمبریج برای ارتقای سطح حفاظت پارک، از آن دیدن کردند، روی داد. کرگدنها وقتی زخمی میشوند، غرش نمیکنند. آنها ناله میکنند. مادری که تیر خورده، از درد ناله میکند، و گاهی سهوا باعث میشود تولهی وحشتزدهاش پیش او برگردد. شکارچیان برای هدر ندادن گلوله با قمه گردن بچه کرگدن را میزنند و سپس شاخ او را هم با خود میبرند.

برای کسانی که در خط مقدم هستند، حمایت از کرگدنها دیگر یک چالش حفاظتی نیست، بلکه به گفتهی زولانی نیکولاس فاندا، فرماندهی محیطبانان پارک کروگر، «این یک جنگ است». بیشترین حجم شکار کرگدن در این پارک اتفاق میافتد. او میگوید: «ناامیدیمان همین است. جنگ کرگدن، شبیه جنگ مواد مخدر است. پول نقد و رشوهی فراوانی در آن نهفته است. کل نظام حقوقی واقعا ناامیدکننده است. ما در دادگاهها، پروندهها را میبازیم. با مراکز پلیسی احاطه شدهایم که واقعا از نگاه ما مرکز پلیس نیستند، چون با شکارچیها کار میکنند