زمانی که مستند «دریای آبی، مرگ سفید» در سال ۱۹۷۱ در سینماهای ایالات متحده اکران شد، تصاویر کوسههای سفید بزرگش که به درون قفسهای غواصی حملهور میشدند، بهسرعت مشهور شد. اما آن تصویری که بعد از ۴۵ سال همچنان جالب توجه است، صحنهای طولانی است که در آن لکهسفیدهای اقیانوسی در فاصلهی ۱۵۰ کیلومتری ساحل آفریقای جنوبی به دور یک لاشهی نهنگ حلقه زدهاند.

این صحنه به دو دلیل شگفتانگیز است؛ نخست به این دلیل که غواصان قفسهای امنشان را برای فیلمبرداری از کوسهها ترک میکنند، که گمان میرود اولین باری بود که کسی این فن را در میان کوسههای در حال تغذیه کردن اجرا میکرد. و دوم برای اینکه صحنهای است که شاید هرگز تکرار نشود؛ گویی نسخهی دریایی آخرین عکس از گاومیشهای وحشی بیشماری است که در دشتهای آمریکای شمالی پرسه میزدند. وَلِری تِیلور، یکی از غواصان، میگوید: «نمیشد آنها را شمرد، تعدادشان خیلی زیاد بود. هرگز تکرار نخواهد شد؛ اقلا در دوران حیات ما. شاید در زمان حیات نسلهای آینده تکرار شود، اما شک دارم

ژاک کوستو، پیشگام غواصی، زمانی لکهسفید اقیانوسی را «خطرناکترینِ کوسهها» خواند، اما غواصانی که تجربهی زیادی در رودررویی با کوسه دارند، اغلب ارزیابی دیگری از این گونه دارند. استَن واتِرمَن، غواص دیگری از سفر علمی دریای آبی، مرگ سفید، میگوید: «بخشی از آنچه غواصی آنها را منحصربهفرد میکرد، این بود که این فرصت را به دست آوردند تا ببینند لکهسفیدهای اقیانوسی، در مقایسه با رفتاری که از آنها انتظار میرفت، واقعا چگونه رفتار میکننداو میگوید: «این یک تجربهی آموزندهی عالی بود، چراکه ما مطمئن نبودیم با بیرون آمدن از قفس چه اتفاقی میافتد

لکهسفید اقیانوسی بالغ با طول ۲/۵ تا ۴ متر قطعا بهحدی بزرگ است که خطرناک باشد، او همچنین کوسهای سمج و جسور است. اقیانوس آزاد نوعی بیابان زیستمحیطی است، و لکهسفیدهای اقیانوسی توانایی این را دارند که برای اکتشاف آن از حداقل انرژی خود استفاده کرده و هرچقدر زمان لازم است، صرف کنند تا آنچه را که با آن برخورد میکنند و ممکن است خوراک مناسبی باشد، بررسی کنند. آنها با بالههای صدری بلند و بالمانندشان درون آب بهنرمی حرکت میکنند، و زمانی که با یک خوراک احتمالی مواجه میشوند ــ یعنی ملوانانی که اطراف کشتی غرقشده دست و پا میزنند، یک نهنگ مرده، دستهای از ماهیهای تن ــ برای بررسی کردنش روی آن تمرکز میکنند. اگر شما تنها خوراک موجود در آن اطراف باشید، لکهسفیدهای اقیانوسی بسیار خطرناک خواهند بود. در غیر این صورت، حضور آنها آدم را صرفا عصبی میکند.