در این مراسم به معرفی عناوین این شماره پرداخته خواهد شد و متخصصانی هم سخنرانی خواهند داشت. از میان سخنرانان می‌توانیم به علیرضا نادری اشاره کنیم.